Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

40/07.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен помощен план по чл. 13а от ППЗСПЗЗ за ПИ 364 по кадастралния план на с.Косача, Община Ковачевци, област Перник, с възложител: Александър Н. Александров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения помощен план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци