Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е
№44/13.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 9 – застроено с масивна жилищна сграда в махала „Джегалска”, с.Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Петя Ст. Абаджиева.
В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

Община Ковачевци