Обяви »

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД 445/14.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73от Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 63 ал. 4 и 5 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. и Заповед № РД-01-603/13.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от  25 септември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и  Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение №  525  на Министерски съвет  от 30 юли 2020г. и Решение № 609 от 28 август 2020 и предложение на  Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община  Ковачевци,  считано от  14 октомври  до  30  ноември 2020г.:

1. Работата на магазини  за хранителни, битови, санитарни и строителни стоки,  се извършва при прилагане на високи санитарни мерки и осигуряване на социална дистанция. Да бъде осигурено спазването на дистанция  най- малко от 1,5 м. между лицата и  да бъде осигурен дезинфектант за ръце на входа на обекта, както и да се създаде организация  за контрол на входа по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазването  на дистанция.На всички търговски обекти, които  работят с граждани, да се извършва дву- или трикратно извършване на дезинфекция на подове и всички повърхности, до които имат достъп клиенти и посетители, както и на всички перила, дръжки, щендери, рафтове, полици и др.

2. Присъствените учебни занятия в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

3.Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер  за всички възрастови групи, на закрито  се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

4. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри  респираторни болести.

5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания  в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция № 1 и № 2, село Сирищник.  Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.Допускат се  посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.В сградата да се извършва редовно проветряване на помещенията и най –малко четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция.

6. Дейностите на Домашен социален патронаж- Ковачевци и  по проекти „Обществена трапезария“ и по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, да се осъществяват при засилени хигиенни и противоепидемични мерки на превенция, както на служителите, така и на потребителите- носене на маски,  използването на дезинфектанти, предоставяне на храната в съдове за еднократна употреба.

7. Общинска администрация Ковачевци продължава да изпълнява своите функции,  при въведения  стриктен  контрол и ограничен достъп  до сградата. Не  трябва да се допускат до работните помещения  лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). Всички  служители и работници в Община Ковачевци,  се задължават да попълнят декларация, че в случай на контакт с лице с положителна проба с  коронавирус, ще уведомят прекия си ръководител. (Приложение към настоящата заповед)

Да се установи строг контрол на входа на влизащите лица –служители, посетители, доставчици и др., като се използват безконтактни термометри за проверка на телесната температура.Да не се допуска влизането на хора с температура над 37,0оС.

В Центъра за административно обслужване  на клиенти, да се   прилагат мерките за биологична  сигурност, да се извършва  редовно проветряване на помещенията и четирикратни хигиенни мероприятия и  дезинфекция. Във времето от 8,45- 9,00 ч.,  от 11,00-11,15 ч., от 14,00- 14,15ч. и от 16,00-16,15 ч.  Центърът да преустановява работа и обслужване на клиенти, за дезинфекция и проветряване. Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба,  или друго средство покриващо носа и устата на  служители и  работниците на Община Ковачевци във всички закрити помещения   и  при невъзможност да се  осигури физическа дистанция  между лицата от 1,5 м.

8. Обслужването на граждани и клиенти да става в Центъра за административно обслужване, като при необходимост от среща и консултации със служители,  чието работно място е на втория етаж,  служителят да бъде осигурен с присъствие в ЦАО.  При необходимост от справки по документи и достъп до втория етаж, да бъде осигурена физическа дистанция  между лицата от 1,5 м. и задължително носене на защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата.

9.Оперативните дежурни да следят стриктно за  входящия поток на достъпа до втория етаж, като водят дневник и записват имената на всички влизащи и допускат само клиенти, носещи защитна  маска за лице или друго средство покриващо носа и устата. В сградата на  общинската администрация,  да се допускат само външни лица, за които е потвърдена необходимостта от служебното им посещение от отговорно длъжностно лице. На всички получили разрешение за влизане посетители, да се извършва проверка на телесната температурата с безконтактен термометър. Да не се допуска влизането на лица с температура над 37,0оС.

10. Всички лица, които се намират в обществения транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска  за лице или друго средство покриващо носа и устата.

11. Поставянето на защитна маска за лице или друго средство покриващо носа и устата на всички закрити обществени места и на откритите обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция е силно препоръчително.

12. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по- малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

13. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч.сватби, кръщенета и други празненства) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и на всички противоепидемични мерки, като  ползване на дезинфектанти, маски и др.

14. Посетителите и персонала, в заведенията за бързо хранене, да спазват  всички  противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването.

15. Кметските наместници и Ива Борисова- „Старши специалист“, да следят за всички завърнали се жители от чужбина и за поставените под карантина лица, относно спазването на карантинните мерки, като при установено нарушение да се сигнализира незабавно Общинския кризисен щаб и Полицейски участък – Ковачевци.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя моя заповед № РД 437/09.10.2020г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

Zapoved_ 445 (1)