Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

47/26.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява нанасяне на поземлен имот и сграда в плана на с.Сирищник,общ. Ковачевци, с възложител: Румяна Л. Стоянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработената преписка и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

46/26.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворни места ПИ 25 и 26 в махала „Беловска”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Лиляна С.Евтимова, Роман Б. Евстатиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци