Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

48/29.10.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Егълница с дворно място ПИ 2 – застроено с масивна жилищна сграда в махала „Паунова”, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Славчо Хр.Паунов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци