Обяви »

З А П О В Е Д

 

№ РД479/29.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1, т. 8 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,  чл. 14, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Ковачевци, във връзка с определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на община Ковачевци за 2021г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

1.Вида на услугите по чл. 62, от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват от  на територията на община Ковачевци,чрез дейността на ОП “БКС И ОИ”, за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.:

1.1. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци

1.2. Третиране на битовите отпадъци в депо

1.3. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

 

2.Имоти, намиращи се в следните райони  на  населените места, на територията на община Ковачевци, в които няма да се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2021г., са както следва:

 

- с.Косача – махали: Пуева, Карадакова, Миланова, Новчова, Лющева, Бърдарска, Еленинска, Кюркчийска, Пешова, Витанчева, Маринкова, Минева, Попова, Клисарска, Стойкова, Дръжкарска,  Ковачка, Компирова,Дилаверска;

 

-  с.Слатино – цялото село;

 

-с.Сирищник– махали:Андрейнска, Ковачка, Малинова, Калайджийска, Диманова,  Стефанова, Петкова, Йовина, Ангелова, Грънчарска, Достина, Соколица, Ситнилова,  Лукарска, Пропалица, Количкова, Поляна, Пазванджийска, Стойчина, Кашладжийска, Раденкова, Джилни рид, Ортакчийска;

 

-с.Светля- махали: Краешки, Зареви, Русина,Паламидска,Анкова,Паласкови, Диманци, Горна бахча, Радеви, Извора, Бумбарска, Станкови ябълки, Толичова махала, Салигьоска махала, Мутафчийска махала, Берендерска река при Синдикалната вода;

 

- с.Ракиловци – махали: Суха рудина, Белилова, Бандачка, Чингенева, Пудева – Горна и Долна, Мицева, Мемчурска, Николова, Пиндрачка, Гьорева, Шаркова, Келешова, Панева, Митрева, Младенова, Тренчова, Горна Табакова, Долна Табакова, Цупарска, Кривошийна, Горни Миови, Долни Миови, Соколова, Вучкова, Колева, Динкова, Галева,Терзийска, Венкова, Горни Кривошийни, Пирева, Пърльови, Бонева, Дицева, Петкова;

 

- с.Лобош- махали: Велинова, Гайдарска, Манова, Горова,Пейчева, Пецукова, Сомова, Текова, Арнаудска, Шиякова, Минева, Павлов дол;

 

-  с.Калище – махали: Попова, Дирекова, Милошова, Гъркова, Кацарска, Карпуска, Пирева, Манчова, Миленска, Стевова, Деянова,  Муките, Петкова;

 

- с.Егълница –махали: Джегалска-1 и 2, Лятова, Ярева, Араклийска, Манова, Попова;

 

- с.Чепино-  махали: Галярска,  Влайчин извор, Шоркина, Кадифкина, Вучкова, Пилищарска, Джонина;

 

 

3. В посочените райони, да се извършват само услуги по обезвреждане на битовите отпадъци  в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и такса „битови отпадъци”,  да се формира от:

-    такса за третиране на битовите отпадъци в депо

- такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

 

4. Във всички останали райони на населените места на  община Ковачевци ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване и такса „битови отпадъци”, да се формира от:

-  такса за събиране и транспортиране на битовите отпадъци;

- такса за третиране на битовите отпадъци в депо;

- такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;

 

5.Честотата на сметоизвозване в населените места е минимум два пъти месечно, по предварително изготвен график.

Препис от настоящата заповед да се предостави на звено “Местни приходи и такси”  и звено „Чистота“ при Община Ковачевци,  кметските наместници на населените места и водачът на автомобила, извършващ услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ

Вр. ИД Кмет на Община Ковачевци

(Оправомощен съгласно Решение № 128/28.08.20г.

на Общински съвет- Ковачевци)

 

 

Изготвил:
Ива Борисова

 

 ЗАПОВЕД № РД 479 от 29.10.2020