Обяви »

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД 480/30.10.2020г.

с.Ковачевци

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,   във връзка с чл. 63 ал. 4,  ал. 7 и ал. 9  от Закона за здравето, Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и  Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение №  525  на Министерски съвет  от 30 юли 2020г. и Решение № 609 от 28 август 2020г., след взети  решения на Областния оперативен  щаб от проведеното заседание на 29.10.2020г.  и Заповед № РД-143/30.10.2020г. на Областния управител  на област Перник

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Ковачевци, считано от 30.10.2020г. до второ нареждане:

1. Преустановяват се дейностите  на  клубовете  на пенсионера и на инвалида;

2. Преустановяват  се  груповите посещенията в   Дом- паметника „Георги Димитров“, Родната къща на Георги Димитров, Етнографски център „Сурвакари“, Хлебна къща -  село Лобош, Читалищните и Глобални библиотеки и всички други помещения и общински обекти;

3. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса;

4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. и спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед  ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

ИВО СИМЕОНОВ    (П)

Вр. ИД Кмет на Община Ковачевци

(Оправомощен съгласно Решение № 128/28.08.20г.

на Общински съвет- Ковачевци)