Обяви »

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД  486/06.11.2020г.

с. Ковачевци

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.8, чл. 44, ал.2 и ал.4  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,   във връзка с чл. 63 ал. 4,  ал. 7 и ал. 9  от Закона за здравето, Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването,  във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от  25 септември 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и  Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение №  525  на Министерски съвет  от 30 юли 2020г. и Решение № 609 от 28 август 2020 и предложение на  Главния държавен здравен инспектор, с цел  запазване на живота и  здравето на населението на община Ковачевци  и за  спиране разпространението на вируса,  след взето  решение на Общинския кризисен щаб  –  Ковачевци от 05.11.2020г., предвид големия брой на заразени с COVID-19 на територията на област Перник  през изминалата седмица  и натовареността на  лечебните заведения в областта


Н А Р Е Ж Д А М:

 

І.Изменям Заповед № РД- 470 от 23.10.2020г., както следва:

Посоченият срок на въведените  временни противоепидемични мерки „до 00,00 ч. на 07 ноември 2020г., да се чете „до  второ нареждане“.

ІІ. В останалата си част Заповед № РД-470/23.10.2020г., остава непроменена и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  всички длъжностните лица, имащи отношение към предприетите мерки за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на общината и на информационните табла.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ   (П)

Вр. ИД Кмет на Община Ковачевци

(Оправомощен съгласно Решение № 128/28.08.20г.

на Общински съвет- Ковачевци)

 

 РД 486 06.11.20