Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

№51/12.11.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенa делба на поземлен имот с пл.номер 1210, махала „Беловска”, с.Егълница, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Методи К.Евтимов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработената делба и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци