Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

49/09.11.2020 г.

Oбщина Ковачевци обявява заявление за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  – водоснабдяване на обект ”Национален детски екологичен комплекс”, разположен в имот №66648.78.444, местност „Лолица”, землище на с.Сирищник, Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат становища, искания, възражения и предложения в Басейнова дирекция – Благоевград.

 

 

                                                                                Община Ковачевци