Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

№52/16.11.2020 г.

Oбщина Ковачевци обявява заявление Стефан Сеизов, управител на „Пчелина 2011”ООД, с.Ковачевци за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  – за „други цели” – напояване на тревни площи и измиване на площадки в обект „База за краткотраен отдих” в махала „Циганка”, землището  на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат становища, искания, възражения и предложения в Басейнова дирекция – Благоевград.

 

 

                                                                                Община Ковачевци