Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

54/23.11.2020 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo геодезическо заснемане на поземлен имот №381, находящ се в кв. 5 и 6, местност „Ридо”, с.Лобош, Община Ковачевци, област Перник , с възложител: Пламен К.Греков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното геодезическо заснемане и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци