Обяви »

З А П О В Е Д

№РД 508/11.12.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 7 от Протокол № 8/08.12.2020г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №10 от 07.10.2020г., издадено от Главен архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

 

Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План регулация и  застрояване за УПИ IV-170 и УПИ XV-171, кв. 17 по регулационния план на с.Светля, община Ковачевци, област Перник.

Проектът не предвижда изменение на улично-регулационните линии, проектиране на нови осови точки и обособяване на нови квартали.

Проектът касае обединяване на УПИ IV-170 и УПИ XV-171, в нов УПИ XVI-170,171, кв. 17 по регулационния план на с.Светля.

Новообразуваният УПИ XVI-170,171, кв. 17, е с площ по графика 1000 кв.м. и лице 25 м. Транспортен достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот се осигурява от югозапад.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „ЖМ –с преобладаващо застрояване с малка височина”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0.5 – 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м.;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

С уважение:

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен с Реш.№128/28.08.2020г. на ОбС Ковачевци /

СМ                   

SKM_C250i20121414470

SKM_C250i20121414471