Обяви »

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

3/03.02.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработенo попълване на кадастрален план на с.Сирищник с дворно място ПИ 10 – застроено с паянтова жилищна сграда в махала „Календерица”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Румяна Людмилова Стоянова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци