Обяви »

ОТНОСНО: Процедура по подаване на заявления по чл.37и ал.5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г.

 

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект – пасище, в срок от 1 до 10 март 2021г. / стопанската 2021-2022 г./

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице;

 

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 

3. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

ЕГЪЛНИЦА-ПАСИЩА

КАЛИЩА- пасища

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

лобош-пасища

РАКИЛОВЦИ-ПАСИЩА

СВЕТЛЯ- ПАСИЩА

СИРИЩНИК- пасища

СЛАТИНО- пасища

ЧЕПИНО- пасища

ГОДИШЕН-ПЛАН-ЗА-ПАША-ЗА-2021-2022 г