Обяви »

          ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

             ОБЛАСТ ПЕРНИК    

                      с.Ковачевци 2450; тел.: 0889 74 75 79

         kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

                                                                                                                                                       

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД -49/10.03.2021год.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 15.63/ петнадесет лева и шестдесет и три ст./ на декар;

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 14.07 /четиринадесет лева и седем стотинки/ на декар;

за срок от една стопанска година /2020-2021 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

За землище с. Светля Екатте: 65591        
               
Номер на имот Номер на имот по КВС Местност НТП Категория Площ/дка Сума/лв.

Депозит

30%

27.53 027053 Череша Пасище X 127.022 1 787.20

536.16

23.88 023088 Дъбрава Изп.ливада V 13.181 206.02

61.81

 

 

За землище с. Егълница Екатте: 27043

 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

НОМЕР НА ИМОТ

НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС

МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДКА

Сума/лв.

Депозит

30%

Ливада

VI

38.59

ПИ   038590

чифлико

0.192

3.00

0.90

Ливада

VI

38.597

ПИ   038597

чифлико

0.703

10.99

3.30

Ливада

VI

38.650

ПИ   038650

чифлико

1.057

16.52

4.96

Ливада

VI

38.771

ПИ   038771

чифлико

1.048

16.38

4.91

Ливада

VI

38.781

ПИ   038781

чифлико

2.093

32.71

9.81

Ливада

VI

38.802

ПИ   038802

чифлико

1.469

22.96

6.89

Ливада

VI

38.804

ПИ   038804

чифлико

1.078

16.85

5.05

Изп.ливада

VI

38.821

ПИ   038821

Чифлико

0.277

4.33

1.30

Ливада

VI

38.823

ПИ   038823

чифлико

1.398

21.85

6.56

Пасище-МЕРА

VI

38.849

ПИ   038849

чифлико

20.544

321.10

96.33

Пасище-МЕРА

VI

38.850

ПИ   038850

чифлико

7.692

120.23

36.07

Изп. ливада

VI

38.661

ПИ  038661

Чифлико

0.53

8.28

2.49

Ливада

VI

38.861

ПИ   038861

чифлико

4.177

65.29

19.59

Ливада

VI

38.870

ПИ   038870

доло

4.308

67.33

20.20

Ливада

IV

41.506

ПИ   041506

тризленица

2.218

34.67

10.40

Пасище-МЕРА

III

41.510

ПИ   041510

тризленица

5.114

79.93

23.98

Ливада

III

41.511

ПИ   041511

тризленица

17.927

280.20

84.06

Ливада

III

42.503

ПИ   042503

веловин дол

6.739

105.33

31.60

Ливада

III

42.505

ПИ   042505

веловин дол

5.892

92.09

27.63

Ливада

III

42.507

ПИ   042507

веловин дол

11.433

178.70

53.61

Ливада

III

45.501

ПИ   045501

при линията

2.585

40.40

12.12

Ливада

III

46.187

ПИ   046187

……………..

1.428

22.32

6.70

Ливада

III

47.535

ПИ   047535

курешница

1.969

30.78

9.23

Ливада

IV

48.501

ПИ   048501

При селото

0.288

4.50

1.35

Ливада

IV

48.508

ПИ   048508

герена

0.316

4.94

1.48

Ливада

IV

48.509

ПИ   048509

герена

0.324

5.06

1.52

Ливада

IV

48.518

ПИ   048518

герена

0.29

4.53

1.36

Ливада

IV

48.528

ПИ   048528

стубело

0.738

11.53

3.46

Ливада

IV

48.530

ПИ   048530

герена

0.27

4.22

1.27

Ливада

III

48.554

ПИ   048554

стубело

1.037

16.21

4.86

Ливада

IV

48.558

ПИ   048558

герена

0.694

10.85

3.25

Ливада

IV

49.505

ПИ   049505

при селото

0.988

15.44

4.63

Ливада

IV

49.507

ПИ   049507

при селото

1.773

27.71

8.31

Ливада

IV

49.509

ПИ   049509

при селото

0.899

14.05

4.22

Ливада

IV

49.516

ПИ   049516

стубело

1.891

29.56

8.87

Ливада

III

49.569

ПИ   049569

денка

2.963

46.31

13.89

Ливада

III

49.580

ПИ   049580

денка

1.405

21.96

6.59

Ливада

III

49.607

ПИ   049607

денка

0.278

4.35

1.30

Ливада

III

49.617

ПИ   049617

денка

0.425

6.64

1.99

Ливада

III

49.622

ПИ   049622

денка

0.987

15.43

4.63

Ливада

III

49.631

ПИ   049631

денка

1.274

19.91

5.97

Ливада

III

49.637

ПИ   049637

денка

1.441

22.52

6.76

Ливада

III

49.648

ПИ   049648

денка

1.114

17.41

5.22

Ливада

V

50.516

ПИ   050516

денка

1.048

16.38

4.91

Ливада

V

50.517

ПИ   050517

денка

1.283

20.05

6.02

Ливада

V

50.519

ПИ   050519

денка

2.557

39.97

11.99

Изп.ливада

V

50.524

ПИ   050524

Денка

0.918

14.35

4.30

Ливада

V

50.528

ПИ   050528

денка

1.754

27.42

8.22

Пасище-МЕРА

III

54.536

ПИ   054536

при селото

2.507

39.18

11.76

Ливада

III

54.560

ПИ   054560

барата

8.958

140.01

42.00

Пасище-МЕРА

IV

54.680

ПИ   054680

барата

3.099

48.44

14.53

Изп.ливада

III

54.686

ПИ   054686

Ридо

3.231

50.50

15.15

Пасище

V

55.555

ПИ   055555

шаварище

1.899

29.68

8.90

Пасище

V

55.559

ПИ   055559

При николини

2.409

37.65

11.30

Пасище-МЕРА

IV

58.14

ПИ   058014

чифлико

6.919

108.14

32.44

 

 

За землище с. Косача Екатте: 38724

 

               

Номер на имот

Номер на имот по КВС

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

Сума/лв.

Депозит 30%

56.10

056010

Смърдан

ливада

5.094

79.62

23.89

56.15

056015

Смърдан

ливада

0.942

14.72

4.42

56.16

056016

Смърдан

ливада

1.594

24.91

7.47

56.19

056019

Смърдан

ливада

2.632

41.14

12.34

56.42

056042

Смърдан

ливада

2.391

37.37

11.21

65.7

065007

Бунчиница

ливада

IX

3.22

45.31

13.59

114.10

114010

Конярица

ливада

IX

2.683

37.75

11.32

 

 

За землище с.Калище Екатте:35434      

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

НОМЕР НА ИМОТ

НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС

МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДЕКАРИ

Сума/лв.

Депозит

30%

Изп.ливада

V

108.9

ПИ  108009

Ширината

1.027

16.05

4.82

Изп.ливада

V

108.17

ПИ  108017

Ширината

0.216

3.38

1.01

Изп.ливада

V

109.5

ПИ  109005

Загрането

2.484

38.82

11.65

Изп.ливада

V

109.18

ПИ  109018

Загрането

82.955

1 296.59

388.98

 

За землище с. Лобош ЕКАТТЕ: 43918        
               

Начин на трайно ползване

Номер на имот

Номер на имот по КВС

местност

Площ/дка

категория

Сума/лв.

Депозит 30%

Пасище, мера

20.38

ПИ  020038

Царски рид

2.566

VI

40.11

12.03

 

 

За землище с. Сирищник Екатте: 66648

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

НОМЕР НА ИМОТ

НОМЕР НА ИМОТ по КВС

МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДКА

Сума/лв.

Депозит

30%

пасище-мера

IX

3.18

ПИ   003018

Преслъп

2.57

36.16

10.85

ливада

III

18.13

ПИ   018013

долна гърбаница

3.605

56.35

16.90

ливада

III

18.19

ПИ   018019

долна гърбаница

6.277

98.11

29.43

пасище-мера

IX

44.1

ПИ   044001

присое

2.477

34.85

10.46

пасище-мера

IX

44.17

ПИ   044017

пропалица

13.577

191.03

57.31

пасище-мера

IV

53.14

ПИ   053014

мах.антова

5.41

84.56

25.37

пасище-мера

IX

62.13

ПИ   062013

милевица

61.779

869.23

260.77

ливада

IV

63.2

ПИ   063002

милевица

2

31.26

9.38

ливада

IV

63.21

ПИ   063021

умище

1.641

25.65

7.69

ливада

IV

63.22

ПИ   063022

умище

5.819

90.95

27.29

ливада

IV

63.44

ПИ   063044

милевица

23.334

364.71

109.41

ливада

IV

63.53

ПИ   063053

ранова бахча

3.202

50.05

15.01

ливада

IX

89.1

ПИ   089001

ридо

4.769

67.10

20.13

ливада

IX

89.3

ПИ   089003

ридо

0.913

12.85

3.85

ливада

IV

90.2

ПИ   090002

поляна

4.932

77.09

23.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 12.04.2021  год.

            Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  13.04.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

            Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

            Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 12.04.2021  год. включително.

             Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

            Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 12.04.2021  год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.