Обяви »

 

О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 54/15.03.2021год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран Поземлен имот VI кв.41а, с  площ 680 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, с граници по скица:

 

ИЗТОК:  Край на регулация

ЗАПАД:  Път 240б-242а

СЕВЕР: УПИ VII кв.41а

ЮГ:УПИ V кв.41а

 

с начална тръжна цена 7 806 /седем хиляди осемстотин и шест лева/ , с вкл. ДДС или 6 505 лв. /шест хиляди  петстотин и пет лева/ без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 20.04.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 19.04.2021г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 19.04.2021 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 19.04.2021 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79