Обяви »

ОБЯВА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

Във връзка с одобрено проектно предложение по  процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“  за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 Община Ковачевци започва набирането на желаещи за включване в усулгата:

 

  • ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора
  • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включва лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция),
  • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата.

Дейността ще надгради изпълнявания договор от общината по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 3“.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Ø    – възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Ø    – хора с увреждания и техните семейства и техните семейства, лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.

 

Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината заявленията се подават в сградата на Община Ковачевци  етаж 2 стая №12.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

 

За повече информация –  Антония Гигова – тел : 0897926996

 

Приложение №1 Заявление