Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 67/19.03.2021 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 2 (две години) на следните обекти, находящи се Училище „Св.Св. Кирил и Методий” на два етажа със ЗП-570 кв.м. и РЗП-770 кв.м. находящо се в село Сирищник построено в имот с планоснимачен номер 164, кв.13 по плана на селото, одобрен със Заповед №III-428/06.08.1980г., който имот е с площ от 4580 кв.м. съгласно АЧОС №233/2012г, а именно:

 

Два кабинета по трудово обучение с площ:

  1. Кабинет 1 – 41.54 кв.м. 
  2. Кабинет 2 – 40.56 кв.м.

 

при начална месечна наемна цена за всеки един от обектите, както следва:

  1. За Кабинет 1 – 41.54 кв.м. * 1.00 лв.= 41.54 лв. без ДДС
  2. За Кабинет 2 – 40.56 кв.м. * 1.00 лв.= 40.56 лв. без ДДС

 

 

Търга ще се проведе на  23.04.2021 год.

  1. 10.00 часа за обект по т.1
  2. 10.30 часа- за обект по т.2 ;

в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 22.04.2021 г. /включително/

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 22.04.2021 год./включително/

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 22.04.2021 г . /включително/

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79