Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

12/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  Проект за изменение на ПУП ( подобрен устройствен план) – план за регулация и застрояване за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 66648.476.15 по КККР на село Сирищник, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Община Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

11/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  попълване на имот с нов планоснимачен номер 21 и съществуваща в него сграда по кадастралния план на село Ковачевци, махала „Калайдйиска”, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Иван Илиев Данков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

 

Ковачевци.

О Б Я В Л Е Н И Е

10/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  изменение на план за регулация на УПИ VII – 76, 75, кв.8 по регулационния план на село Калище, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Спасимира Любчова Почеканска .

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

9/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане на дворно място – имот пл. №1, махала „ Бандачка”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Велина Алексиева Калева .

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

                                                                                                                                                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

8/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане на ПИ 60.450 по ПНИ на махала „Калайджийска”, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Борис Венков Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

                                                                                

О Б Я В Л Е Н И Е

7/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане разделяне на ПИ 32 (нови проектни планоснимачни нимера 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49) по кадастралния план на местност „ Лаженски рид”, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Димитър Стойчев Пайдовски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

 

Ковачевци.

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

№6/12.04.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо  заснемане на ПИ-1195, местност „Ридо”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник , с възложител: Надя Василева Кръстева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци