Обяви »

О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 109/19.04.21год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за oтдаване под наем за срок от 3 години на следният недвижим имот – частна общинска собственост на две помещения, находящи се в УПИ I-122 кв.16 с.Егълница с площ 800 кв.м., с граници: ИЗТОК:  УПИ VII121; УПИ II-121 кв.16, ЗАПАД:  Улица 220-21, СЕВЕР: УПИ VIII-111 кв.16, ЮГ:Улица 220-44а, а именно:

1.Помещение 1- 46.80 кв.м

2.Помещение 2- 37.52 кв.м.

 

Начална (тръжна) месечна наемна цена, както следва:

По т.1 – с площ 46.80 кв.м. x 1.00 лев = 46.80 /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/лв.

Цената е без ДДС.

По т.2 – с площ 37.52 кв.м. x 1.00 лев = 37.52 /тридесет и седем лева и петдесет и две стотинки/лв.

Цената е без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 26.05.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.05.2021г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.05.2021 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 25.05.2021 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79