Обяви »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 70 000 лева се прибавя сумата  1 917 лева и сумата става

71 917 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 96 357 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  143 357  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 000 лева се прибавят 400 лева и за оценки става 2 400 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 000 лв. се добавя 400 лв. и за обявления става        2 400 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 7 800 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 10, 11, 12, 13:

10. 70 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ V-55 кв.10 с.Чепино
11. 270 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ I-55 кв.10 с.Чепино  
12. 60 кв.м. неуредени сметки по регулация от УПИ IV-55 кв.10 с.Чепино  
13. и.ч 73 кв.м. неуредени сметки от УПИ II-155 кв.9 с.Калище