Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на  планове и програми и писмо с изх.  № 4345-4613/26.05.2021г. от РИОСВ-  София  относно: Решение за преценяване на  необходимостта от извършване на екологична оценка №СО-29-ЕО/2021г. на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027г., с възложител Община Ковачевци, уведомявамe обществеността и всички заинтересовани лица, че на 25.05.2021г. е издадено Решение №СО-29-ЕО/2021г. на РИОСВ – София, да не се извършва екологична  оценка на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027г.

Цялото решение е обявено на информационното табло в сградата на Община Ковачевци  и на сайта на Общината на 28.05.2021г., за период от 14 дни.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите  и/или пред съответния  Административен съд  в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Общинска администрация Ковачевци

Image_002