Обяви »

 О Б Я В Л Е Н И Е

22/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на масивна жилищна сграда и масивни стопански сгради, находящи се в УПИ IX-102, кв. 13, село Егълница , община Ковачевци, област Перник. Възложител : Първанка Михайлова Миладинова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

21/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява геодезическо заснемане на неурегулиран поземлен имот, заедно с изградена в нея жилищна постройка, находящи се в махала „Стаменкова”, село Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Лазар Костов Бираджиев

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

20/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Попълване на имот с нов планоснимачен №15, находящ се в махала „Влашкина”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Милена Михайлова Михайлова – Иванова и Антон Михайлов Михайлов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

19/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Заснемане на ПИ №11 с застроените в имота сгради, находящ се в махала „ Барбутска”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Любка Стоилова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

18/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Заснемане на ПИ с работен №1, находящ се в махала „ Николинци”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Теменужка Станчова Георгиева

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

17/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява Попълване на имот с нов проектен планоснимачен №7 с попадащите в него сгради, находящи се в махала „ Угринска”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител : Павел Крумов Угрински

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

16/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  Проект за изменение на имоти № 1 и № 2, махала „Лисичкова”, село Егълница, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Наследници на Стефан Стоянов Лисичков, Наследници на Роман Василев Лисичков, Илияна Василева Арнаудова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община

Ковачевци.

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

15/19.05.2021 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява  геодезическо заснемане на поземлен имот и сградите в него, находящи се в местност „ Царски рид”, село Лобош, община Ковачевци, област Перник. Възложител: Снежанка Ангелова Иванова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

                                                                                Община Ковачевци

                                                                                Община Ковачевци