Новини »

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Васил Кирилов Станимиров – Кмет на Община Ковачевци

 

            Относно:  Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Ковачевци

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.) общинските съвети трябва да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Налице са изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животинските обекти (в сила от 22.05.2018 г., бр. 5 от 17.01.2020 г.), което налага приемане на изменение на съществуващата наредба, уреждаща въпросите от местно значение.
Мотиви за приемане на изменението на  наредбата и цели, които се поставят:
Проектът за изменение на  наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на Общината, регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането на селскостопанските животни и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания.

Целта е да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. Постигане публичност и прозрачност на информацията.

С цел запазване на баланса между обществения и частния интерес е необходимо регламентирането на правила и изисквания, касаещи отглеждането на селскостопански животни за стопански цели и за лични нужди. Прецизирането на изискванията към лицата, които отглеждат селскостопански животни за лични и за стопански нужди цели да гарантира опазването на чистотата и хигиената на местата, където се отглеждат такива животни, и не на последно място – спокойствието на жителите на населените места.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба:
За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

С приемането на измененията се постига обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Точното и ясно регламентиране на правилата при отглеждане на животни ще спомогне за подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни, както и за предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на животински отпадъци и подобряване хигиенните условия в населените места на територията на общината.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение на тази  Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз. Не бе установено настоящият проект на Наредба да противоречи на правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение на Наредбата е публикуван на сайта на Община Ковачевци,  заедно с мотивите  и предварителната оценка на въздействието, като е спазена процедурата по чл.26 от ЗНА.

 

С оглед на  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 76, ал. 3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, , чл. 8, във връзка с чл. 15, ал. 1 и  чл.26 и чл.28 ЗНА предлагам на Общински съвет Ковачевци да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ

 1.Общински съвет Ковачевци приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Ковачевци както следва:

 

 

Изменя чл.6 като след редакцията придобива следния текст:

Изм.чл.6 Брой и вид на отглежданите животни в зависимост от зонирането:

/1/Зона І – идеален център –обхваща административния център и сградите около него в периметър от 25 метра – не се допуска отглеждането на всякакъв вид домашни животни

/2/Зона ІІ – разширен център -Разрешава се отглеждането в личните стопанства на физически лица за лични нужди следните домашни животни:

  1. Едри преживни животни – до 2 броя и техните приплоди до 1 година;
  2. Дребни преживни животни  – общо до 10 броя и приплодите от тях до 9 месечна възраст;
  3. Еднокопитни – 2 броя и приплодите им до 1 годишна възраст;
  4. Птици подрастващи или бройлери – до 100 броя;
  5. Птици възрастни ,независимо от вида им – 50 броя;
  6. Зайци – до 10 броя възрастни  и техните приплоди, но не повече от 100 бр. общо.;
  7. Свине за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези – до 3 броя;

 

В останалата си част Наредбата остава непроменена.

 

ВНАСЯ

Васил Станимиров

Кмет на  Община Ковачевци