Обяви »

О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД – 215/05.07.2021г.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 г. за отглеждане на пчелни семейства, на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с.Светля, местност “Локмите ” с идентификатор № 65591.19.73- ливада, пета категория  с площ 21342 кв.м. с граници по скица:

 

ИЗТОК: ПИ № 65591.19.91; ПИ № 65591.19.71; ПИ № 65591.19.72; ПИ № 65591.19.66;

ЗАПАД: ПИ № 65591.19.62;

СЕВЕР: ПИ № 65591.19.66; ПИ № 65591.19.65; ПИ № 65591.19.63; ПИ № 65591.19.64; ПИ № 65591.19.61;

ЮГ: ПИ № 65591.19.74; ПИ № 65591.19.107;

 

 

С начална тръжна цена в размер на 169.03 лв. /сто шестдесет и девет лева и три ст. на година / за 1 година, която е стойността на земята.

 

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 10.08.2021 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 09.08.2021г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 09.08.2021 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 09.08.2021г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79