Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД -288/14.09.2021год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

                                                                                                                                                       

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем:

 

-Помещение с площ 9,66 кв.м.  и 1/4 и.ч от 46.93 кв.м. или всичко 21,39 кв.м. намиращи се на 1 етаж в сградата на СЗУ с. Ковачевци, община Ковачевци , с начална тръжна цена  21,39 /двадесет и един лева и тридесет и девет стотинки/лв. Цената е без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.10.2021 г. от 10.00 часа – за помещение по т.1 в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 18.10.2021 г.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от първоначалната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 18.10.2021 г.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 18.10.2021 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79