Обяви »

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ковачевци  на основание чл. 28б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, съобщава, че са изработени:

  1. Помощен план да ПИ 1167 местн. Весен чукар в землището на с. Ковачевци попадащ в плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за имоти за местн. Весен чукар в землището на с. Ковачевци
  2. Проект за изменение с попълване на нов имот с планоснимачен № 11 от кадастрален район 718, местн. Косачки рид, в землището на с. Ковачевци на плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  3. Проект за изменение с попълване на нов имот с планоснимачен № 6 от кадастрален район 869 местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци на плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  4. Скица – проект за ПИ 450 от кадастрален район 60 по плана на новообразуваните имоти по § по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци
  5. Проект за изменение на плана на новообразуваните имоти за кадастрален район 853 имоти с пл. № 18 и 31 местн. Калайджийска в землището на с. Ковачевци по плана на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ писмени искания и възражения по приетите по реда на чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ Помощен план и План на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация могат да се подават от заинтересованите лица до кмета на община Ковачевци. срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

Възложител на плановете са е областен управител на област Перник.

Плановете  са  изложени  за  разглеждане  в  сградата на община Ковачевци, етаж 2-ви, стая № 10.