Обяви »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 97 248 лева се прибавя сумата  155 611 лева и сумата става 252 859

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 277 299 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  324 299  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 900 лева се прибавят 700 лева и за оценки става 3 600 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 700 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става

2 800 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 100 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нови точки 19, 20, 21, 22, 23, 24:

19. 520 кв.м. придаваеми по регулация от УПИ II-46 кв.26 с.Чепино

 

20. 132 кв.м. придаваемо към УПИ IV-150 кв.17 с.Егълница
21. УПИ I-164 кв.13 находящ се в с.Сирищник ведно с изградените в имота масивна сграда ОУ и  масивна сграда „Общежитие“
22. 111 кв.м. придаваемо към УПИ II – 237 кв.26 с. Лобош
23. 156 кв.м. придаваеми към УПИ I-71кв.30 Калище
24. 72 кв.м. придаваеми към ПИ-456 кв.6 с.Сирищник