Обяви »

 

     

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 265 951 лева се прибавя сумата  7 668 лева и сумата става 273 619

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 298 059 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  345 059  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 600 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 800 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 400 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 25, 26, 27:

25. 24 кв.м. придаваеми към УПИ IV-74 кв.12 с.Косача площ 838 кв.м.
26. 180 кв.м. придаваеми към УПИ I-176 кв.22 с.Егълница с площ 1070 кв.м.
27. УПИ VI-805 кв.30 с.Сирищник с площ 740 кв.м./земя по суперфиция/