Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №48/08.11.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

48/08.11.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 5 и попадаща в него двуетажна масивна жилищна сграда по кадастралния план на село Косача, мах. „ Тютюнджийска”, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Цонка Димитрова Стоянова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци