Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №49/10.11.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

49/10.11.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ IX, кв. 39, село Сирищник, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Инж. Любомир Исаев Цветков

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци