Обяви » Заповед №РД-354/11.11.2021г

Заповед
№РД-354/11.11.2021г

Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояеване на УПИ IX, кв. 39, село Сирищник, община Ковачевци, област Перник.

Image_018