Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 376/02.12.2021 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на следните обекти  – частна общинска собственост, а именно:

 

Дава съгласие за откриване процедура чрез публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 (две години) на следните обекти, находящи се в общежитие (бивше училищно общежитие), на три етажа, със ЗП 333,5 кв.м и РЗП 999,15 кв.м. находящо се в село Сирищник, община Ковачевци, област Перник, построено в имот с планоснимачен номер 164, кв.13 по плана на селото, одобрен със Заповед №III-428/06.08.1980г., който имот е с площ от 4580 кв.м. съгласно АЧОС №233/2012г, а именно:

 

1. 1 / една/ стая с площ по 18.62 кв.м. една + 7.95 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC

 

2. 1 / една/ стая с площ по 18.62 кв.м. една + 7.95 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC

 

3. 1 / една/ стая с площ по 18.62 кв.м. една + 7.95 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC

 

4. 1 /една/ стая  с площ 22 кв.м. + 9.41 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC.

 

 

Утвърждава начална (тръжна) месечна наемна цена, както следва:

 

 

1. 1 / една/ стая с площ по 18.62 кв.м. една + 7.95 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC:

-26.57 кв.м.* 0.6= 15.94 лв. без ДДС

 

2. 1 / една/ стая с площ по 18.62 кв.м. една + 7.95 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC:

-26.57 кв.м.* 0.6= 15.94 лв. без ДДС

3. 1 / една/ стая с площ по 18.62 кв.м. една + 7.95 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC:

-26.57 кв.м.* 0.6= 15.94 лв. без ДДС

4. 1 /една/ стая  с площ 22 кв.м. + 9.41 кв.м. идеални части, принадлежащи на коридор, фоайе и WC.

-31.41кв.м. * 0.6= 18.84 лв. без ДДС

 

Публичния търг ще се проведе на търга 19.01.2022 год:

- 10.00 часа за обект по т.1;

-10,30 часа за обект по т.2

-11,00 часа за обект т.3 и

-11,30 часа за обект по т.4

в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 18.01.2022г./включително/

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 18.01.2022 год./включително/

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 18.01.2022 г . /включително/

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци