Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №54/07.12.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

54/07.12.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план разделяне на ПИ 135 по кадастралния план на село Калище, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител : Невена Методиева Андонова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци