Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №55/13.12.2021 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

55/13.12.2021 г.

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 31 с попадащите в него сгради по кадастралния план на мах. „ Беловска”, с. Егълница, общ. Ковачевци, обл. Перник Възложител: Евтим Кирил Евтимов

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

                                                                                Община Ковачевци