Обяви » ПОКАНА

 

ИВА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА

ГР. СОФИЯ

Ж.К. МЛАДОСТ І

БЛ. 40, ВХ. 1, ЕТ. 2, АП. 5

 

Относно: Доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №РД – 427 / 02. 10. 2020г. НаВр. И. Д. Кмет на Община Ковачевци за премахване на незаконен строеж представляващ „Дървена барака”, находяща се в УПИ ІV – 195, кв. 23 по плана на с. Светля, община Ковачевци

ПОКАНА

за доброволно изпълнение

по чл. 277, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОНЕВА,

Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. чл.225а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед № РД – 427/02.10.2020Г. на Вр. И. Д. Кмет на Община Ковачевци за премахване на незаконен строеж представляващ „Дървена барака”, находяща се в УПИ ІV – 195, кв. 23 по плана на с. Светля, община Ковачевци.

Заповед № РД – 427/02.10.2020г. на Вр. И. Д. Кмет на община Ковачевци е потвърдена и влязла в сила с Решение по дело № 687/2020г. на Административен съд – Перник и Решение № 11133/04.11.2021г. на Върховен административен съд на Република България.

На основание чл. 277, ал. 1 от АПК, Ви каня в 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на настоящата покана да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед. При липса на доброволно изпълнение от Ваша страна, заповедта ще бъде изпълнена принудително, по реда на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ковачевци, както и срещу Вас ще бъде образувано административнонаказателно производство и наложена глоба, съгласно разпоредбата на чл. 232, ал.5, т. 1 от ЗУТ. При изпълнение на заповедта, на основание чл. 271, ал. 3 от АПК, ще бъде поискано съдействие от органите на МВР и други специализирани държавни и контролни органи. Съгласно разпоредбата на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ковачевци разходите по извършеното принудително премахване са за сметка на извършителя на незаконното строителство и ще бъдат събрани от Вас по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс /ГПК/.

 

 

 

С уважение,

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци