Обяви » Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “А”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да предостави под наем”, сe  променя  по следния начин:

 

Добавя се нова точка 8:

 

8.В село Светля:

 

1. Магазин със ЗП 110 кв.м. находящ се в УПИ XXIII кв.12 с.Светля, община Ковачевци

 

Добавя се нова глава VII.

 

VII. Учредяване безвъзмездно право на ползване на движими вещи по чл.34 ал.4 ЗОС.

На „Ковачевци 2016“ ЕООД

  1. Автобус  марка „Хюндай“ модел „Каунти“ 15+1 места с регистрационен № РК 7472 ВВ