Обяви » Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД -46/14.03.2022 год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 13,83 / тринадесет лева и осемдесет и три ст./ на декар;

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 12,45 /дванадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ на декар;

за срок от една стопанска година /2021-2022 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

За землище с. Светля Екатте: 65591    
           
Номер на имот Номер на имот по КВС Местност НТП Категория Площ/дка
27.53 027053 Череша Пасище X 127.0003
23.88 023088 Дъбрава Изп.ливада V 13.181

 

 

За землище с. Егълница Екатте: 27043

 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА
Ливада VI

38.590

ПИ   038590 чифлико 0.192
Ливада VI

38.597

ПИ   038597 чифлико 0.703
Ливада VI

38.650

ПИ   038650 чифлико 1.057
Ливада VI

38.771

ПИ   038771 чифлико 1.048
Ливада VI

38.781

ПИ   038781 чифлико 2.093
Ливада VI

38.802

ПИ   038802 чифлико 1.469
Ливада VI

38.804

ПИ   038804 чифлико 1.078
Изп.ливада VI

38.821

ПИ   038821 Чифлико 0.277
Ливада VI

38.823

ПИ   038823 чифлико 1.398
Пасище-МЕРА VI

38.849

ПИ   038849 чифлико 20.544
Пасище-МЕРА VI 38.850 ПИ   038850 чифлико 7.692
Изп. ливада VI 38.661 ПИ  038661 Чифлико 0.53
Ливада VI 38.861 ПИ   038861 чифлико 4.177
Ливада VI 38.870 ПИ   038870 доло 4.308
Ливада IV 41.506 ПИ   041506 тризленица 2.218
Пасище-МЕРА III 41.510 ПИ   041510 тризленица 5.114
Ливада III 41.511 ПИ   041511 тризленица 17.927
Ливада III 42.503 ПИ   042503 веловин дол 6.739
Ливада III 42.505 ПИ   042505 веловин дол 5.892
Ливада III 42.507 ПИ   042507 веловин дол 11.432
Ливада III 45.501 ПИ   045501 при линията 2.585
Ливада III 46.187 ПИ   046187 …………….. 1.428
Ливада III 47.535 ПИ   047535 курешница 1.969
Ливада IV 48.501 ПИ   048501 При селото 0.288
Ливада IV 48.508 ПИ   048508 герена 0.316
Ливада IV 48.509 ПИ   048509 герена 0.324
Ливада IV 48.518 ПИ   048518 герена 0.29
Ливада IV 48.528 ПИ   048528 стубело 0.738
Ливада IV 48.530 ПИ   048530 герена 0.27
Ливада III 48.554 ПИ   048554 стубело 1.037
Ливада IV 48.558 ПИ   048558 герена 0.694
Ливада IV 49.505 ПИ   049505 при селото 0.988
Ливада IV 49.507 ПИ   049507 при селото 1.773
Ливада IV 49.509 ПИ   049509 при селото 0.899
Ливада IV 49.516 ПИ   049516 стубело 1.891
Ливада III 49.569 ПИ   049569 денка 2.963
Ливада III 49.580 ПИ   049580 денка 1.405
Ливада III 49.607 ПИ   049607 денка 0.278
Ливада III 49.617 ПИ   049617 денка 0.425
Ливада III 49.622 ПИ   049622 денка 0.987
Ливада III 49.631 ПИ   049631 денка 1.274
Ливада III 49.637 ПИ   049637 денка 1.441
Ливада III 49.648 ПИ   049648 денка 1.114
Ливада V 50.516 ПИ   050516 денка 1.048
Ливада V 50.517 ПИ   050517 денка 1.283
Ливада V 50.519 ПИ   050519 денка 2.557
Изп.ливада V 50.524 ПИ   050524 Денка 0.918
Ливада V 50.528 ПИ   050528 денка 1.754
Пасище-МЕРА III 54.536 ПИ   054536 при селото 2.507
Ливада III 54.560 ПИ   054560 барата 8.958
Пасище-МЕРА IV 54.680 ПИ   054680 барата 3.099
Изп.ливада III 54.686 ПИ   054686 Ридо 3.230
Пасище V 55.555 ПИ   055555 шаварище 1.899
Пасище V 55.559 ПИ   055559 При николини 2.409
Пасище-МЕРА IV 58.14 ПИ   058014 чифлико 6.919

 

За землище с. Косача Екатте: 38724

           
Номер на имот Номер на имот по КВС Местност НТП Категория Площ/ дка
56.10 056010 Смърдан ливада 5.094
56.15 056015 Смърдан ливада 0.942
56.16 056016 Смърдан ливада 1.594
56.19 056019 Смърдан ливада 2.632
56.42 056042 Смърдан ливада 2.391
65.7 065007 Бунчиница ливада IX 3.22
114.10 114010 Конярица ливада IX 2.683

 

 

За землище с.Калище Екатте:35434  
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
Изп.ливада V 108.9 ПИ  108009 Ширината 1.027
Изп.ливада V 108.17 ПИ  108017 Ширината 0.216
Изп.ливада V 109.5 ПИ  109005 Загрането 2.484
Изп.ливада V 109.18 ПИ  109018 Загрането 82.965

 

 

Лобош Екатте: 43918

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
Пасище, мера VI 20.38 ПИ  020038 Царски рид 2.566

 

Сирищник Екатте 66648

 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ Номер на имот НОМЕР НА ИМОТ по КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА
пасище-мера IX 3.18 ПИ   003018 преслъп 2.570
ливада III 18.13 ПИ   018013 долна гърбаница 3.605
ливада III 18.19 ПИ   018019 долна гърбаница 6.277
пасище-мера IX 44.1 ПИ   044001 присое 2.477
пасище-мера IX 44.17 ПИ   044017 пропалица 13.577
пасище-мера IV 53.14 ПИ   053014 мах.антова 5.410
пасище-мера IX 62.13 ПИ   062013 милевица 61.779
ливада IV 63.2 ПИ   063002 милевица 2.000
ливада IV 63.21 ПИ   063021 умище 1.641
ливада IV 63.22 ПИ   063022 умище 5.819
ливада IV 63.44 ПИ   063044 милевица 23.334
ливада IV 63.53 ПИ   063053 ранова бахча 3.201
ливада IX 89.1 ПИ   089001 ридо 4.769
ливада IX 89.3 ПИ   089003 ридо 0.913
ливада IV 90.2 ПИ   090002 поляна 4.932

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 18.04.2022  год.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  19.04.2022 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 18.04.2022  год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 18.04.2022  год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.