Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

4/16.03.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията – попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 19 и съществуващите сгради в него по плана на с. Косача, общ. Коваевци, обл. Перник. Възложител : Ефросина Василева Йорданова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци