Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

5/16.03.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията –– попълване на имот с нов проектен планоснимачен номер 1 и попадащите в него сгради по плана на с. Ракиловци, мах. „ Пудева”, общ. Ковачевци, обл. Перник.Възложител: Анета Йорданова Велинова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци