Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

6/16.03.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на кадастралния план на село Ковачевци, общ. Ковачевачевци с неурегулирано застроено дворно място – ПИ 4 в мах. „ Тодорина”. Възложител: Камелия Кирилова Вълкова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци