Обяви »

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

             ОБЛАСТ ПЕРНИК

    с. Ковачевци 2450; тел.0884705034/0884705038

                        kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 150 000  лева се прибавя сумата 220 лева и сумата става 150 220

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 302 220 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  349 220  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 000 лева се прибавят 200 лева и за оценки става 3 200 лева

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 8 700 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 16,17:

 

16. 10 кв.м.  към УПИ XIX-1093 кв.44 с.Ковачевци
17. 20 кв.м. към УПИ VI-59 кв.12 с.Светля