Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №10/19.04.2022г

О Б Я В Л Е Н И Е

10/19.04.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на кадастрален план неурегулирано дворно място поземлен имот 1, махг. Миндийска, с. Егълница, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Евелина Тодорова Симеонова

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци