Обяви » Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 150 220  лева се прибавя сумата 12 128 лева и сумата става 162 348

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 314 348 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  361 348  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 200 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 3 500 лева

 

Точка 3. За обявления  към сумата 2 500 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става

2 600 лв.

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 100 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нови точки 18, 19, 20:

 

18. 35 кв.м.  към УПИ IV-246 кв.25 с.Лобош
19. 110 кв.м. към УПИ IX-272 кв.23 с.Косача
20. УПИ VIII-78 кв.11a с площ 1060 кв.м. с.Сирищник