Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №12/19.05.2022г

О Б Я В Л Е Н И Е

12/19.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– попълване на имоти с нови планоснимачни номера 3, 5 и 6 по кадастралния план на мах. „Тодорина”, с. Ковачевци,  общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Методи Генадиев Методиев

            В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци