Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №13/23.05.2022г

О Б Я В Л Е Н И Е

13/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– проект за изменение на ПУП – УПИ I – 156, УПИ II – 156, УПИ III – 156 и УПИ IV – 156, кв. 101, с. Егълница, м. Стопански двор,  общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Методи Симеонов Методиев

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци