Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е №19/23.05.2022г

О Б Я В Л Е Н И Е

19/23.05.2022г

            Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет по устройство на територията ––– геодезическо заснемане на поземлен имот и сградата в него, мах. Поляна, с. Косача, общ. Ковачевци, обл. Перник. Възложител: Ивайло Тодоров Александров

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с попълването на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци