Обяви » Публичен търг

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД 149/31.05.2022год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот – парцел № VI, кв.3 с площ

1441  кв.м., находящ се в с. Светля, с граници по скица:

 

ИЗТОК: УПИ VII-12, р.Берендерска

ЗАПАД: I-11; II-10; III-9; V-8 кв.3

СЕВЕР: Улица 1-2-3

ЮГ:  Река Берендерска; УПИ V, кв.3

 

с начална тръжна цена 14 886 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева/ с вкл. ДДС или 12 405 лв. без ДДС / дванадесет хиляди четиристотин и пет лева/.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 05.07.2022 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 04.07.2022 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 04.07.2022 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 04.07.2022 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79