Обяви » Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година, както следва:

 

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 162 671  лева се прибавя сумата 153 лева и сумата става 162 824

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 314 824 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става  361 824  лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 600 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 3 700 лева

 

 

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 300 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се новa точкa 22:

 

22. 10 кв.м. към УПИ VI-605 кв.102 с.Ковачевци